Atipik Otizm Regresif Otizm Uyaran Eksikliği Dil & Konuşma Bozukluğu Aile Danışmanlığı
Testler
GELİŞİM TESTLERİ
AGTE Gelişim Testi (0-6 yaş)
 
Farklı yaş aralıklarında bulunan çocukların zihinsel gelişimlerinin yaşına göre ne düzeyde olduğunun tespit etmek amacıyla kullanılan testlerden biri de Ankara Gelişim Tarama Envanteri'dir.
Toplam 154 madde ve 4 alt testten oluşur.
• Dil-Bilişsel
• Sosyal Beceri-Özbakım
• İnce Motor-Kaba Motor gibi becerileri ölçmek amacıyla çocuğun yaşına uygun sorularla başlayan bir tarama ve tanıma testidir.Temel olarak çocuğu yetiştiren kişiye uygulanır.
Çocuğun genel gelişim düzeyi hakkında doğru bilgilere ulaşmamızı sağlayan kapsamlı bir testtir.
 
DENVER II Gelişim Testi (0-6 yaş)
 
Çocuklardaki gelişim düzeylerini ya da varsa gerilikleri ve bozuklukları saptamak ve
belirlemek amacıyla uygulanan bir testtir.Çocuğa bakan kişinin de teste katılımı ve
bazı soruları yanıtlaması gerekmektedir.
Denver bir zeka testi olarak düşünülmemelidir. Çocuğun gelişimsel düzyindeki
becerilerini akranlarıyla karşılaştırma imkanı verir.Muhtemel gerilikler ya da kuşkulu
durumlar hakkında önemli ipuçlarına ulaşmamızı sağlar.
Test toplam 116 maddeden oluşur ve
• Kişisel-Sosyal
• İnce Motor
• Kaba Motor
• Dil alanlarını tarayan alt testleri vardır.
Testin uygulmasında yönergeler dikkatle takip edilmelidir.
 
METROPOLİTAN Okul Olgunluğu Testi (4-6yaş)
 
Çocukların okula,okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir.Okula hazırlıkta olması gereken fizyolojik çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.
Test:
• Kelime Anlama
• Cümleler
• Genel Bilgi
• Eşleştirme
• Sayılar
• Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.
Testin sonucunda çocuğun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilmektedir.
 
 
PEABODY Resim Kelime Testi (2-12 yaş)
 
Çocuklardaki dil gelişimini ölçmekte kullanılan bir testtir.
Çocuklardaki alıcı dil gelişimi döneminde ailenin yaklaşımı çok önemlidir.Çocukla konuşurken her nesnenin ve varlığın ismi tam olarak söylenmeli ve zengin bir kelime dağarcığı kullanarak konuşulmalıdır.
 
Çocuğa bazı resimli kartlar gösterilir ve ismi söylenen objeyi göstermesi istenir. Resimler gösterilirken ismini söylemesini istediğimiz kelime hakkında ipucu verilmez. Gösterilen resimler içinde bildiği her kelime için puan verilir.Peş peşe 6 yanlış cevapta test bırakılır.Çocuğun sahip olduğu kelime dağarcığı hakkında bilgi
sahibi olmamızı sağlar.
Testin uygulamasında 8 yaş öncesi ve 8 yaş sonrası olmak üzere iki farklı boyut vardır.
 
BENDER – GESTALT Görsel Motor Algılama Testi (5.5 -11 yaş)
 
Görsel motor algılamaya yönelik uygulanan bir testtir.Beyindeki bozuklukları,
hasarları ve kişilik bozulmalarını saptamaya yönelik önemli veriler elde etmemizi sağlar.
Test 9 ayrı geometrik şekilden oluşmaktadır.Çocuktan kendisine gösterilen bu şekilleri aynı biçimde çizmesi istenir. Çocuğun gördüğü şekille çizdiği şekil arasında belirgin farklılıklar olmaması beklenir.Çocuğun çizdiği desenlerde ters çizimler,şeklin
döndürülmesi,eksik çizilmesi ya da diğer şekille bütünleştirilmesi farklı anlamlar ifade
eder ve puanlamada bu farklılıklar belirleyicidir.
 
BİR İNSAN ÇİZ (Her yaş için)
 
Kişinin çizdiği insan figüründen yola çıkarak ve çizim sırasındaki vurgu,detay, unutmuşluk durumlarını değerlendirerek bireye yönelik bir takım bilgilere ulaşmayı hedefler.Uygulaması kolay bir testtir.
Özellikle çocuklarla çalışılırken renkli boya kalemleri ile beyaz bir kağıda çocuğun istediği resmi yapması sağlanır. Özellikle bir konuya yönlendirilmez ve serbest çalışması istenir.Bireyin çizdiği figür veya objeye yüklediği anlamlar ile resim çizerken kağıdı kullanış biçimine kadar her ayrıntı dikkate alınır ve yorumlanır.
 
 
BENTON Görsel Bellek Testi (8 yaş ve üzeri)
 
Üzerinde bazı geometrik şekillerin olduğu kartlarla uygulanan bir testtir.Göstermeli ve Çizimli olarak iki tip uygulaması vardır.Bireyin idrak,dikkat ve tespit hafızasıyla ilgili fonksiyonlarının düzeyini saptama amacıyla kullanılır.
Göstermeli Benton uygulamasında çocuğa kartlar tek tek gösterilir ve diğer dört şeklin arasından bulması istenir.Kartların gösterilmesi sırasında genellikle 10 saniye süreyle beklenir ve kart kaldırılır.Bireyin cevapları anında kaydedilir.Daha sonra cevaplar karşılaştırılarak yanıtlar puanlanır.
 
Çizimli Benton uygulamasında da aynı göstermeli yöntemde olduğu gibi kartlar tek tek gösterilir ve yine 10 saniye süre tanınır.Daha sonra kart kaldırılır ve bireyden gördüğü şekli çizmesi istenir.Çizilen şekiller hata puanı ya da doğru puan olarak
değerlendirilir.Puanlama tam anlamıyla kesin prensiplere dayanır ve objektiftir.
 
ZEKA TESTLERİ
WISC R Zeka Testi (6-16 yaş):
 
Günümüzde zeka ölçümünde yaygın olarak kullanılan ve güvenilir sonuçlar veren bir testtir.
6-16 yaşlar arasındaki çocukların ve gençlerin zeka düzeylerini ölçmekte kullanılır. Uygulama yaklaşık olarak 60 ile 90 dakika arasında bir süreyi kapsar.Bireyin sözel ve performans becerileriyle,düzeyini ölçen ve 12 alt testten oluşan WISC-R Zeka Testi genel olarak süreye bağlı bir testtir.
Sözel Testler:
• Genel Bilgi
• Benzerlikler
• Sözcük Dağarcığı
• Aritmetik
• Yargılama ve Sayı Dizisi Alt Testlerinden oluşmaktadır.
Performans Testleri ise:
• Resim Tamamlama
• Resim Düzenleme
• Parça Birleştirme
• Küplerle Desen
• Şifre ve Labirent Alt Testlerinden oluşur.
Testin sonucunda Sözel,Performans ve Genel olarak üç ayrı zeka puanı elde edilir. Sonuçların değerlendirilmesiyle bireyin yaşına göre zeka gelişimini ve zeka düzeyini saptamak mümkündür.
Bu test ile ayrıca;öğrenme güçlükleri,zeka geriliği ya da üstün zekalılık durumu tespit edilebilmektedir.
Bireyin ilgi alanlarının ne olduğu ve yetenekleri konusunda da ciddi verilere ulaştıran son derece gelişmiş ve güvenilir bir testtir.
 
STANFORD BİNET Zeka Testi:
Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zekâ testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zekâ yaşı ve zekâ bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir.
2 yaştan yetişkin yaşa kadar uygulanmaktadır. Stanford-Binet testi çeşitli yaşlardan kişilere uygulanabilmekle beraber çocuklar için daha uygundur.
Bireysel test olduğu için bir oturumda bir kişiye uygulanır. Uygulayıcı tarafından bireye, yönergeye uygun olarak sorular yöneltilir ve bireyden bu soruları yanıtlaması istenir
Stanford Binet bir grup testi değildir; uzman kişiler tarafından bireysel olarak uygulanır. Küçük çocuklara uygulandığından yaklaşık 30 dakika, daha büyüklere uygulandığında bir veya bir buçuk saat sürer. Testin puanlanmasından sonra uygulayıcı zekâ yaşını ve zekâ bölümünü bulur.
Testin 1937 yılında gözden geçirilen versiyonu Refia Şemin tarafından ele alınmış ve 1965 yılında İstanbul çocukları üzerinde çalışarak Türkçe’ye çevrilmiştir. Şu anda Türkiye’de bu test uygulanmaktadır.
Testin 2,3 ve 4 yaş dilimlerinde her biri 1 ayı temsil eden 12 yönerge mevcuttur. 5 yaş ve sonrasında ise her biri 2 ayı temsil eden 6 yönerge bulunur.
Bu yönergelerle çocuğun;
kavram bilgisi, 
dil gelişimi, ilişki kurma,
iletişim kurup sürdürme,
zıt kavramları anlayabilme ve tanımlayabilme,
benzerlikler,
motor beceriler,
kısa süreli bellek vb beceriler ölçülmeye çalışılır.
 
GESSEL Gelişim Figürleri (1-6 yaş)
 
Okul öncesi dönemdeki çocuklara uygulanan bir testtir.Genellikle okul öncesi dönemde çocuğun zeka düzeyinin ölçülmesi çok sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. Çocukların zeka gelişimlerinin en hızlı olduğu dönem de bu yaşlar arasındaki
dönemdir.Ancak 0-6 yaşlar arasında uygulanacak zeka testleri çocuğun gerçek zeka düzeyini doğru olarak saptamaktan uzaktır.Ancak çocuğun fiziksel ve biyolojik gelişiminin izlenmesi ve bulunduğu yaşa ait davranışları yapıp yapmadığı gibi
genel gelişim süreçlerinin incelenmesi ve çocuğun gelişiminin gerektirdiği davranışların belirlenmesi daha sağlıklı sonuçlara ulaşmamızı sağlar.Test yedi adet karttan oluşur. Çocuktan bu kartların üzerindeki şekilleri çizmesi istenir.Çizim adedi ve şekillerine
göre puan verilir.Test sonucunda çocuğun dikkat,görsel algı, görsel-motor koordinasyon, görsel hafıza ve küçük kas becerilerinin gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.
 
KONUŞMA SESLERİ GELİŞİM TESTİ (KSGT)
 
Her bir çocuğun bireysel gelişimine, yaşına uygun olarak konuşma sesleri ayırt etme, tespit etme, hızlı ve doğru bir şekilde konuşmayı oluşturan sesleri tanımayı içerir, sonuca göre de eğitsel proglamlama yapılarak eğitim, terapi sürecine geçilir.
 
HACETTEPE ARTİKÜLASYON TESTİ (HAT)
 
Her bir çocuğun bireysel gelişimine, yaşına uygun olarak konuşma sesleri ayırt etme, tespit etme, hızlı ve doğru bir şekilde konuşmayı oluşturan sesleri tanımayı içerir, sonuca göre de eğitsel proglamlama yapılarak eğitim, terapi sürecine geçilir.
 
 
 
 
Bilgilerinize.
 
 
 

Mehmet Küçükgöz

Özel Eğitim Uzmanı

Southern Russian Üniversity Ph.D.

 

 

 

 

MAİL GRUBUMUZA ŞİMDİ KATILIN